Algemene voorwaarden Tonzon B.V.

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van Tonzon B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Consumentenrecht op het moment van totstandkoming van deze voorwaarden en in overleg met haar dochtermaatschappijen. Zij vormen samen met het gestelde in de offerte/opdracht en de overige schriftelijke –onderhoud- en overige bepalingen een geheel.
ARTIKEL 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tevens zijnde de opdrachtgever van het werk aan Tonzon.
Ondernemer/Tonzon: Tonzon B.V. of een aan haar gelieerde onderneming, hierna te noemen Tonzon, die bedrijfsmatig een offerte uitbrengt en/of (isolatie)werkzaamheden uitvoert en de daartoe te verwerken producten levert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en Tonzon overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Tonzon geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte.
Partijen: dit zijn de consument/opdrachtgever en Tonzon als opdrachtnemer.
ARTIKEL 2 – Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tonzon en een consument. Alle andere voorwaarden dan hiervoor vermeld of vermeende afspraken wijst de ondernemer uitdrukkelijk af, tenzij deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
ARTIKEL 3 - Aanbod
1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel vrijblijvend zonder verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.
2. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens van de consument, het wordt voorzien van een dagtekening en is voor partijen onherroepelijk gedurende 30 dagen na de datum van dagtekening. Daarna is de aanbieding vervallen, tenzij de ondernemer schriftelijk instemt met een langere termijn en de alsdan gewijzigde condities voor hem.
3. Het aanbod, samen met het vermelde in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4. Het aanbod vermeldt op het moment van planning een zo goed als mogelijke datum of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de ingeschatte duur van het werk en een vermoedelijke datum van oplevering.
5. Het aanbod omvat de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd als aangegeven op de offerte. Tonzon geeft op verzoek van de consument een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van Tonzon in redelijkheid niet mogelijk is.
6. De op de aanbieding van toepassing zijnde overheidsheffingen en belastingen, waaronder uitdrukkelijk is inbegrepen de BTW, zijn van toepassing zoals deze gelden op het moment van het opstellen van deze aanbieding. Indien de overheid die heffingen wijzigt tussen het moment van afgifte van deze offerten en de datum waarop de feitelijke uitvoering van het werk volledig is geschied, zijn de gewijzigde tarieven van toepassing en derhalve aan Tonzon verschuldigd.
7. Het aanbod vermeldt de betalingswijze en -termijn.
8. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden, welke voorwaarden ook op de website van Tonzon ter inzage zijn; www.Tonzon.nl
ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.
ARTIKEL 5 - Verplichtingen van Tonzon
1. Tonzon zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
2. Tonzon neemt bij de uitvoering van het werk de daarop algemene van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. De consument zal Tonzon tijdig en ten minste ruim voorafgaande aan de uitvoering van het werk in kennis stellen van specifieke wensen dan wel omstandigheden.
3. Tonzon is verplicht de consument te wijzen op: - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een voor het uitvoeren van het werk ondeugdelijke ondergrond en de gevolgen daarvan; - onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; Eén en ander tenzij Tonzon deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.
4. Tonzon draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen binnen een redelijke termijn.
5. Tonzon vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Tonzon zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument
1. De consument stelt Tonzon in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten, uiterlijk binnen twee maanden na dagtekening van de offerte, dan wel binnen een andere, schriftelijke overeengekomen termijn. Bij overschrijding van die termijn, anders dan aangegeven in artikel 8 van deze overeenkomst is, zonder verdere ingebrekestelling, het gestelde in artikel 13 van toepassing.
2. De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn.
3. De consument zorgt er voor dat Tonzon tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke. Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de consument deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Tonzon is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de consument is geschied.
4. De consument verschaft Tonzon de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Tonzon behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Tonzon daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de consument Tonzon daarvan tijdig in kennis te stellen.
6. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in dit artikel of omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de consument kunnen worden gerekend, dient de consument de daarmee direct en indirect verband houdende schade en kosten aan Tonzon te vergoeden.
7. Indien de consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van deze voorwaarden moet Tonzon of een door hem aan te wijzen deskundige, voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid, in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek op een voor de consument minst bezwarende wijze
8. De consument dient gebreken aan het werk binnen een bekwame tijd van 90 dagen nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Tonzon te melden.
9. De consument draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; - onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. - het niet dan wel niet tijdig aan Tonzon kenbaar maken van kabels, leidingen en draden; Dit doet niet af aan de plicht van Tonzon om de consument te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5 lid 3.
ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk
1. Bij de aanneemsom als bedoeld in artikel 3 kan de consument, nadat de overeenkomst is gesloten en binnen 30 dagen na die sluiting, meer- of minderwerk schriftelijk overeenkomen. Daarbij dient het saldo van de daaruit voortvloeiende prijsstijging niet meer te bedragen dan 10% van de prijs van het werk als in aanvang werd overeengekomen.
2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt, behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf, schriftelijk of elektronisch overeengekomen.
ARTIKEL 8 – Overmacht
1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten, en voor Tonzon daarbij de gederfde winst op dat werk, een en ander als bepaalt in artikel 13, lid 3.
ARTIKEL 9 - Oplevering
1. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak met meer dan 7 werkdagen zonder dat er sprake is van overmacht als bedoeld in het voorgaande artikel en zonder dat Tonzon de consument met redenen omkleed daarover vooraf heeft geïnformeerd, is Tonzon verplicht de hierdoor geleden aantoonbare directe schade aan de consument te vergoeden, tenzij de overschrijding hem redelijkerwijs niet kan worden toegerekend. De omvang van de vergoeding is nimmer hoger dan het bedrag waarvoor het werk wordt uitgevoerd.
2. Het werk is opgeleverd wanneer Tonzon aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de consument een opleveringscertificaat heeft ontvangen.
ARTIKEL 10 - Betaling in termijnen
Partijen kunnen vooraf overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
ARTIKEL 11 - De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na het gereed zijn van het werk dient Tonzon bij de consument de eindafrekening in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven, dan wel verwezen naar het gestelde in de offerte c.q. overeenkomst. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer en/of minderwerk opgenomen.
4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.
5. Indien de Tonzon in de offerte in regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van die rekening.
ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Tonzon zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen zonder extra kosten.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering niet is betaald, is Tonzon gerechtigd om, naast de incassokosten als bedoeld in BW 6: 96 e.v, rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Tonzon is na verloop van de in het eerste lid bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Tonzon hiertoe overgaat, zijn alle directe- en indirecte daaraan verbonden in- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument.
4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft en Tonzon de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd om tot tijdige betaling over te gaan, is Tonzon gerechtigd het werk stil te leggen, Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Tonzon op vergoeding van kosten, schade, rente en gederfde winst onverlet, ten minste voor een bedrag als hierna vermeld.
5. Tonzon blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument volledig en zonder enige gebreken tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet dan wel niet volledig of tijdig nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Als één van de partijen de overeenkomst blijvend niet geheel of gedeeltelijk nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
3. Tonzon heeft naast het recht op vergoeding van alle schade en kosten ook recht op een vergoeding van de gederfde winst van ten minste 20% van het offerte/factuurbedrag exclusief BTW, voor zover die kosten dat bedrag niet te boven gaan. Is dat wel het geval dan is Tonzon tevens gerechtigd ook het meerdere in rekening te brengen.
ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.
1. De door of vanwege Tonzon verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan Tonzon zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
Artikel 15.1 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten via de webshop:
1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels schriftelijke, dan wel elektronische wijze. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.      Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij het leveren van diensten:
5.      Bij het leveren van diensten is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 
Artikel 15.2 - Kosten in geval van herroeping
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van zowel de heenzending als de terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3.    Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 
 
ARTIKEL 15.3 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c. die snel kunnen bederven of verouderen;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
e. voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

ARTIKEL 16 - Garantie
Garantie op de isolatiewaarde en bevestiging wordt gegeven bij toepassing in droge kruipruimtes en zolders. In vochtige kruipruimtes moet de bodem zijn afgedekt met TONZON Bodemfolie. Kruipruimtes die permanent of periodiek onder water staan:
Deze moeten watervrij worden gehouden of zodanig zijn voorzien van een standaard bodemafsluiter dat deze op het water blijft drijven zodat de lucht boven de afdekking voldoende droog kan blijven. TONZON Bodemfolie moet de bodem bedekken en zijn opgezet tegen de funderingsmuren. Om verschuiven te voorkomen is de folie mechanisch vastgezet op de onderkant van de funderingsmuren. Eventuele lassen of insneden zijn afgedicht met tweezijdig watervast tape.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op de volgende randvoorwaarden:
a. Kruipruimtes zijn zonder hakken, breken, zagen of graven toegankelijk.
b. De toegang en bereikbaarheid wordt niet belemmerd door onpraktisch opgehangen leidingen.
c. De kruipruimte is vrij van organisch of chemisch afval.
d. Kruipruimte dient vrij te zijn van ongedierte
e. Een kruipruimte hoger van 50 cm. Geringere hoogte zijn niet beslist onuitvoerbaar, maar wel kosten verhogend. De hoogte die minimaal noodzakelijk is om nog werkzaamheden te kunnen uitvoeren bedraagt bisj houten vloeren 35 cm en bij betonvloeren 45 cm.
f. Bij de uitvoering, geen water op de bodem van de kruipruimte.
g. De kruipruimte is vrij van giftige stoffen waaronder asbest en/of gassen.
h. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan verborgen leidingen of kabels bij het boren van ventilatiegaten.
i. Voor lekkages aan ondeugdelijk of gecorrodeerde leidingen en rioolwerk stellen wij ons niet aansprakelijk.
j. Mangatwacht wordt door de opdrachtgever verzorgd.
ARTIKEL 17 – Geschillenregeling
1. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst ten minste drie weken daarvoor bij Tonzon heeft ingediend.
2. Indien, nadat de klacht bij Tonzon is ingediend er binnen twee maanden geen voor partijen afdoende oplossing is bereikt, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de hierboven aangegeven instantie of de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
3. Wanneer de consument of Tonzon een geschil aanhangig maakt, is de wederpartij aan deze keuze gebonden. Indien Tonzon dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf werkdagen uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Tonzon dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
4. De arbitragecommissie bestaat uit een vertegenwoordiger namens de consument, een namens Tonzon en een onafhankelijk lid van een van vermelde organisaties. De scheidslieden zullen rechtspreken als goede mannen naar redelijkheid en billijkheid. De procesorde wordt door hen geregeld.
5. De arbitragecommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen in wet- en regelgeving en op basis van haar deskundigheid. De beslissingen van de arbitragecommissie geschieden bij wege van bindend advies.
6. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten van de arbitrage De scheidslieden zijn bevoegd deze kosten geheel of gedeeltelijk te compenseren, indien beide partijen in het ongelijk worden gesteld. Onder voorschotten zijn mede begrepen de kosten van getuigen en deskundigen.
ARTIKEL 18 - Wijziging algemene voorwaarden
Tonzon zal deze voorwaarden slechts wijzigen indien daar aanleiding toe bestaat. De meest recente versie kan worden geraadpleegd op de website www.Tonzon.nl.